Verkoopvoorwaarden

ARTIKEL 1 - Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle verkopen van freevibes.fr aan consumenten en niet-professionele kopers ("de Klant") die de door de Verkoper te koop aangeboden producten ("de Producten") op de website freevibes.fr willen kopen. Zij bepalen met name de voorwaarden voor bestelling, betaling, levering en beheer van eventuele retourzendingen van door Klanten bestelde Producten.


De belangrijkste kenmerken van de Producten, en in het bijzonder de specificaties, afbeeldingen en aanduidingen van afmetingen of capaciteit van de Producten, staan vermeld op de website freevibes.fr.


De Klant is verplicht deze te lezen alvorens een bestelling te plaatsen.


De keuze en aankoop van een Product is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant.


De op de website freevibes.fr gepresenteerde foto's en afbeeldingen zijn niet contractueel en vallen niet onder de aansprakelijkheid van de verkoper.


De Klant dient de beschrijving van elk Product te raadplegen om de eigenschappen en essentiële kenmerken ervan te kennen.


Productaanbiedingen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid, zoals aangegeven bij de bestelling.


Het adres van de verkoper is: 58 rue Jean Duvert, Immeuble le Fiducia, Blanquefort 33290, Frankrijk.


Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, met name die welke van toepassing zijn op de verkoop in winkels of via andere distributie- en verkoopkanalen.


Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn op elk moment toegankelijk op de website freevibes.fr en hebben in voorkomend geval voorrang op elke andere versie of elk ander tegenstrijdig document.


De Klant verklaart kennis te hebben genomen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en deze te hebben aanvaard door het daartoe bestemde vakje voorafgaand aan de online bestelprocedure aan te kruisen, evenals de algemene gebruiksvoorwaarden van de website freevibes.fr.


Aangezien deze Algemene Verkoopsvoorwaarden later gewijzigd kunnen worden, is de versie die van toepassing is op de aankoop van de Klant de versie die van kracht is op de website op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. Behoudens tegenbewijs gelden de in het computersysteem van de verkoper geregistreerde gegevens als bewijs van alle met de klant gesloten transacties.


Overeenkomstig de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 beschikt de Klant te allen tijde over een recht van toegang, rectificatie en verzet met betrekking tot al zijn persoonsgegevens, door te schrijven naar :

LC Company, 58 rue Jean Duvert, Immeuble le Fiducia, Blanquefort 33290

 
De validatie van de bestelling door de Klant impliceert de aanvaarding zonder beperking of voorbehoud van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.


De Klant erkent dat hij over de vereiste bekwaamheid beschikt om de op de website freevibes.fr aangeboden Producten te contracteren en te kopen.


De Producten op de website freevibes.fr worden te koop aangeboden in de volgende gebieden Frankrijk, Franse overzeese departementen en gebieden, België, Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg, Italië, Spanje, Verenigde Staten, Australië, Nederland en Canada.


Er kunnen douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen verschuldigd zijn. Zij zijn ten laste en vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Klant.


Wijzigingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zijn bindend voor de gebruikers van de website freevibes.fr vanaf de datum waarop ze online worden geplaatst en kunnen niet worden toegepast op eerder afgesloten transacties.

 

ARTIKEL 2 - Commandanten

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de Producten die hij/zij wenst te bestellen op de website freevibes.fr als volgt te selecteren:


Voeg het artikel toe aan hun mandje, vul hun contactgegevens in en ga over tot betaling.
De contractuele informatie wordt gepresenteerd in het Frans en wordt ten laatste bevestigd wanneer de Klant de bestelling valideert.


Productaanbiedingen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site, binnen de grenzen van de beschikbare voorraad.
De verkoop wordt pas als definitief beschouwd nadat de Verkoper de Klant per e-mail een bevestiging van de aanvaarding van de bestelling heeft gestuurd en nadat de Klant de volledige prijs heeft betaald.


Voor bestellingen die uitsluitend via internet worden geplaatst, is de registratie van een bestelling op de website van de Aanbieder voltooid wanneer de Klant deze Algemene Verkoopvoorwaarden aanvaardt door het daartoe bestemde vakje aan te kruisen en de bestelling valideert.


De Klant heeft de mogelijkheid de details van zijn bestelling en de totale prijs ervan te controleren en eventuele fouten te corrigeren alvorens zijn aanvaarding te bevestigen (artikel 1127-2 van het Burgerlijk Wetboek). Deze bekrachtiging impliceert de aanvaarding van het geheel van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en vormt het bewijs van de verkoopovereenkomst.


Het is derhalve de verantwoordelijkheid van de Klant om de juistheid van de bestelling te controleren en elke fout onmiddellijk te melden.


Elke bestelling op de website freevibes.fr vormt de totstandkoming van een overeenkomst op afstand tussen de Klant en de Verkoper.


De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een Klant waarmee een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling, te annuleren of te weigeren.
De Klant kan de voortgang van zijn bestelling volgen op de website freevibes.fr


Als de bestellingen beperkt zijn


De Verkoper verkoopt geen Producten op de website freevibes.fr aan professionals, maar alleen aan consumenten of niet-professionals voor hun persoonlijke behoeften.


De Verkoper behoudt zich derhalve het recht voor om bestellingen van hetzelfde Product in grote hoeveelheden en bestaande uit meer dan 8 identieke artikelen te weigeren.


In geval van annulering van de bestelling door de Klant na aanvaarding ervan door de Verkoper minder dan 1 dag voor de geplande datum voor de levering van de bestelde Producten, om welke andere reden dan de uitoefening van het herroepingsrecht of overmacht ook, zal een bedrag gelijk aan 100% van het totale bedrag van de aankoop door de Verkoper worden verworven en bij wijze van schadevergoeding aan de Klant worden gefactureerd, als vergoeding voor de aldus geleden schade.

 

ARTIKEL 3 - Vergoedingen

De Producten worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de website freevibes.fr op het moment dat de bestelling door de Verkoper wordt geregistreerd. De prijzen zijn uitgedrukt in euro, exclusief belasting en BTW.


De prijzen houden rekening met eventuele kortingen die de Verkoper op de website freevibes.fr toekent.


Deze prijzen zijn vast en niet herzienbaar tijdens hun geldigheidsperiode, zoals aangegeven op de website freevibes.fr, waarbij de verkoper zich het recht voorbehoudt om buiten deze geldigheidsperiode de prijzen op elk moment te wijzigen. Ze omvatten niet de kosten van verwerking, verzending, transport en levering, die extra gefactureerd worden, onder de voorwaarden die op de website freevibes.fr worden aangegeven en die vóór de bestelling worden berekend.


De aan de Klant gevraagde betaling komt overeen met het totale bedrag van de aankoop, met inbegrip van deze kosten.
Specifieke opdrachten van de Klant kunnen in overweging worden genomen. In dat geval zijn zij onderworpen aan een vooraf door de Klant aanvaarde offerte. De door de verkoper opgestelde schattingen zijn geldig voor een periode van 1 maand vanaf de datum van afgifte.
De Verkoper stelt een factuur op en overhandigt deze aan de Klant bij ontvangst van de betaling.

 

ARTIKEL 4 - Betalingsvoorwaarden

De prijs is contant betaalbaar, volledig op de dag dat de bestelling door de Klant wordt geplaatst, via beveiligde betaling, op de volgende manieren
met kredietkaarten: Visa, MasterCard, American Express, andere kredietkaarten
door Paypalby Bancontact
door Giropay
De betalingsgegevens worden gecodeerd uitgewisseld dankzij het SSL-protocol.

Betaling in termijnen met Alma.
Als u uw bestelling in meerdere termijnen betaalt, aanvaardt u de  algemene voorwaarden van Alma. en de speciale voorwaarden van Alma voor klanten van LC Company..

 

ARTIKEL 5 - Leveringen

De door de Klant bestelde Producten zullen worden geleverd in continentaal Frankrijk, de Franse overzeese departementen en gebiedsdelen, België, Zwitserland, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Spanje, de Verenigde Staten, Australië en Canada binnen de op de productfiche aangegeven levertijd, vermeerderd met de tijd die nodig is voor de verwerking en levering van het Product op het adres dat de Klant bij zijn bestelling op de website freevibes.fr heeft opgegeven.


De levering wordt gevormd door de overdracht aan de Klant van het fysieke bezit van of de controle over het Product.


Behalve in geval van bijzondere omstandigheden of het niet beschikbaar zijn van één of meer Producten, worden de bestelde Producten in één zending geleverd.


De Verkoper verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de door de Klant bestelde producten binnen de hierboven vermelde termijnen te leveren.


Deze termijnen worden echter ter indicatie gegeven.
Indien de bestelde Producten niet binnen 30 dagen na de indicatieve leveringsdatum zijn geleverd, om een andere reden dan overmacht of het feit van de Klant, kan de verkoop op schriftelijk verzoek van de Klant worden ontbonden onder de voorwaarden van de artikelen L 216-2 L 216-3 L241-4 van het consumentenwetboek.


De door de Klant betaalde bedragen zullen hem dan uiterlijk binnen veertien dagen na de datum van opzegging van het contract worden terugbetaald, met uitsluiting van elke schadevergoeding of inhouding.

 

ARTIKEL 6 - Eigendomsoverdracht - Risico-overdracht

De eigendomsoverdracht van de Producten van de Verkoper aan de Klant vindt pas plaats na volledige betaling van de prijs door de Klant, ongeacht de datum van levering van de Producten.


Ongeacht de datum van eigendomsoverdracht van de Producten vindt de overdracht van de risico's van verlies en beschadiging ervan pas plaats wanneer de Klant de Producten fysiek in ontvangst neemt. De Producten reizen derhalve op risico van de Verkoper.

 

ARTIKEL 7 - Herroepingsrecht

 

In overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen beschikt de Klant over een termijn van veertien dagen vanaf de ontvangst van het Product om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht bij de Verkoper, zonder opgave van redenen en zonder betaling van een boete, met het oog op omruiling of terugbetaling, op voorwaarde dat de Producten in hun oorspronkelijke verpakking en in perfecte staat worden teruggestuurd binnen 30 dagen na de kennisgeving aan de Verkoper van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen.


Terugzendingen moeten plaatsvinden in hun oorspronkelijke en volledige staat (verpakking, accessoires, instructies, enz.) zodat ze opnieuw in nieuwe staat op de markt kunnen worden gebracht, vergezeld van de aankoopfactuur.


Beschadigde, bevuilde of onvolledige producten worden niet aanvaard. Het herroepingsrecht kan online worden uitgeoefend door middel van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website freevibes.fr, in welk geval de Verkoper de Klant onmiddellijk een ontvangstbevestiging op een duurzame drager stuurt, of elke andere ondubbelzinnige verklaring waarin de wens van de Klant om de overeenkomst te herroepen tot uitdrukking komt.


Indien het herroepingsrecht binnen de genoemde termijn wordt uitgeoefend, worden alleen de prijs van het/de gekochte Product(en) en de leveringskosten vergoed; de kosten voor het terugzenden van het/de Product(en) zijn voor rekening van de Klant.


De omwisseling (onder voorbehoud van beschikbaarheid) of terugbetaling zal plaatsvinden binnen 10 dagen na ontvangst door de Verkoper van de door de Klant geretourneerde Producten onder de in dit artikel vermelde voorwaarden.

 

ARTIKEL 8 - Aansprakelijkheid van de verkoper - Garantie

 

De op de website freevibes.fr verkochte Producten voldoen aan de in Frankrijk geldende voorschriften en hebben prestaties die verenigbaar zijn met niet-professioneel gebruik.
De door de Verkoper geleverde Producten zijn van rechtswege en zonder bijkomende betaling gedekt, onafhankelijk van het herroepingsrecht, overeenkomstig de wettelijke bepalingen: de wettelijke conformiteitsgarantie, voor Producten die defect, beschadigd of niet in overeenstemming met de bestelling blijken te zijn, de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken als gevolg van een materiaal-, ontwerp- of fabricagefout die de geleverde producten aantast en ze ongeschikt maakt voor gebruik, onder de voorwaarden en volgens de methoden die in het onderstaande kader zijn vermeld en in de bijlage bij deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn gedefinieerd (Conformiteitsgarantie / Garantie van verborgen gebreken).


Er wordt aan herinnerd dat in het kader van de wettelijke conformiteitsgarantie, de Klant: beschikt over een termijn van twee jaar vanaf de levering van het goed om zich tegen de Verkoper te keren; - kan kiezen tussen reparatie of vervanging van het bestelde Product, onder voorbehoud van de kostenvoorwaarden voorzien in artikel L 217-9 van de Consumentencode; - vrijgesteld is van het bewijs van het gebrek aan conformiteit van het Product gedurende de zes maanden die volgen op de levering van het Product. Deze termijn wordt met ingang van 18 maart 2016 verlengd tot 24 maanden, behalve voor tweedehands goederen.


De wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van de commerciële garantie die het Product kan dekken.De Klant kan beslissen de garantie tegen verborgen gebreken van het Product toe te passen overeenkomstig artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek; in dat geval kan hij kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs overeenkomstig 1644 van het Burgerlijk Wetboek.


Om zijn rechten te doen gelden, moet de Klant de Verkoper binnen een termijn van maximaal 30 dagen vanaf de levering van de Producten of het bestaan van verborgen gebreken binnen de voornoemde termijnen schriftelijk in kennis stellen van de non-conformiteit van de Producten en de gebrekkige Producten terugzenden of naar de winkel brengen in de staat waarin zij werden ontvangen met alle elementen (accessoires, verpakking, gebruiksaanwijzing, enz.).


De Verkoper vergoedt, vervangt of repareert de Producten of onderdelen onder garantie die niet conform of defect worden bevonden.


Verzendingskosten worden vergoed op basis van het gefactureerde tarief en retourverzendkosten worden vergoed op vertoon van ontvangstbewijzen.


Terugbetalingen voor niet-conforme of gebrekkige produkten worden zo spoedig mogelijk verricht en uiterlijk binnen 10 dagen nadat de Verkoper het gebrek aan overeenstemming of het verborgen gebrek heeft vastgesteld.


De terugbetaling geschiedt door creditering van de bankrekening van de Klant of door middel van een aan de Klant gerichte bankcheque.

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld in de volgende gevallen: niet-naleving van de wetgeving van het land waar de Producten worden geleverd, hetgeen door de Klant moet worden gecontroleerd, in geval van verkeerd gebruik, gebruik voor professionele doeleinden, nalatigheid of gebrek aan onderhoud van de Klant, alsmede in geval van normale slijtage van het Product, ongeval of overmacht.


De garantie van de Verkoper is in elk geval beperkt tot de vervanging of terugbetaling van Producten die niet conform zijn of een gebrek vertonen.

 

ARTIKEL 9 - Persoonsgegevens

Elke verwerking van persoonsgegevens in dit kader is onderworpen aan de bepalingen van het Privacybeleid, dat integraal deel uitmaakt van deze AV.

In overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004 (bekend als de "Wet Bescherming Persoonsgegevens") en de ter zake geldende voorschriften, worden de Klanten ervan in kennis gesteld dat hun persoonsgegevens geautomatiseerd worden verwerkt met het oog op de commerciële prospectie en het beheer van de Dienst en de klantenrelaties. De klant wordt erop gewezen dat deze gegevens kunnen worden onderworpen aan een statistische analyse door de onderneming en kunnen worden doorgegeven aan derden en partners indien de klant hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd.


De informatie die gevraagd wordt in de formulieren die op de Site beschikbaar zijn en gemarkeerd zijn met een sterretje, is verplicht en noodzakelijk voor het beheer van de aanvragen van de Klant. Het niet invullen van een verplicht veld maakt het voor de Vennootschap onmogelijk om de aanvragen van de Klant te behandelen.


De persoonsgegevens van de Klant worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de aangegeven doeleinden.
Voor bepaalde gegevens waarmee een recht of een overeenkomst kan worden aangetoond, kan een tussentijds archiveringsbeleid worden gevoerd gedurende een periode die niet langer is dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden bewaard, overeenkomstig de geldende bepalingen.
Overeenkomstig de Franse wet op de gegevensbescherming en de RGPD heeft de Klant of elke persoon die betrokken is bij de verwerking, volgens de voorwaarden van de toepasselijke wetgeving, recht op toegang, rectificatie, beperking van de verwerking, verzet tegen de verwerking, overdraagbaarheid, wissing, alsmede een recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerd besluit, met inbegrip van profilering. De betrokkene heeft ook het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken.


Om deze rechten uit te oefenen moet een e-mail worden gestuurd naar het volgende adres: contact@freevibes.fr. Elke persoon die bij een verwerking betrokken is, heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commission Nationale Informatique et Libertés.

 

ARTIKEL 10 - Intellectuele eigendom

De inhoud van de website freevibes.fr is eigendom van de Verkoper en zijn partners en wordt beschermd door Franse en internationale wetten inzake intellectuele eigendom.


Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is strikt verboden en kan een inbreuk op het auteursrecht vormen.


Bovendien behoudt de Verkoper de eigendom van alle intellectuele eigendomsrechten op de foto's, presentaties, studies, tekeningen, modellen, prototypes, enz. die (zelfs op verzoek van de Klant) worden gemaakt met het oog op de levering van de Diensten aan de Klant.


De Klant onthoudt zich er derhalve van deze studies, tekeningen, modellen, prototypes, enz. te reproduceren of te exploiteren zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de Verkoper, die afhankelijk kan zijn van een financiële tegenprestatie.

 

ARTIKEL 11 - Anticipatie

De partijen zijn in het kader van de bepalingen van artikel 1195 van het Burgerlijk Wetboek overeengekomen dat een wijziging van de economische, materiële of financiële omstandigheden rond het afsluiten van een verkoop van producten van de verkoper die aan deze algemene verkoopsvoorwaarden onderworpen zijn en die een prijsverhoging tot gevolg hebben, volledig door de klant wordt gedragen, zelfs indien deze risico's de uitvoering van zijn verplichtingen voor de klant buitensporig bezwarend maken, waarbij alle andere risico's door de andere partij worden gedragen.


Indien echter de bij het sluiten van het contract niet te voorziene wijziging van de omstandigheden definitief is of langer dan 1 maand duurt, wordt het huidige contract louter en alleen geannuleerd volgens de bepalingen van het artikel "Annulering wegens onvoorzienbaarheid".

 

ARTIKEL 12 - Uitvoering in natura

Indien een der partijen haar verplichtingen niet nakomt, heeft de in gebreke blijvende partij het recht de gedwongen uitvoering in natura van de uit dit contract voortvloeiende verplichtingen te eisen. Onverminderd de bepalingen van artikel 1221 van het Burgerlijk Wetboek, kan de schuldeiser van de verbintenis deze gedwongen tenuitvoerlegging voortzetten na een eenvoudige ingebrekestelling, die bij aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de schuldenaar van de verbintenis is verzonden en die zonder gevolg is gebleven, ongeacht de omstandigheden en zelfs indien er een duidelijke wanverhouding bestaat tussen de kosten ervan voor de schuldenaar en het belang ervan voor de schuldeiser.


Er zij aan herinnerd dat in geval van niet-nakoming door een der partijen, de partij die in gebreke blijft, overeenkomstig de bepalingen van artikel 1222 van het Burgerlijk Wetboek, tien dagen na het verzenden van een ingebrekestelling die zonder resultaat is gebleven, zelf de verplichting kan laten uitvoeren door een derde, op kosten van de in gebreke blijvende partij, mits de kosten redelijk en in overeenstemming met de marktgebruiken zijn, zonder dat daartoe rechterlijke toestemming vereist is, met dien verstande dat de in gebreke blijvende partij de in gebreke blijvende partij ook in rechte kan verzoeken de voor deze prestatie benodigde bedragen voor te schieten.

 

ARTIKEL 13 - Uitzondering van niet-uitvoering

Er zij aan herinnerd dat krachtens artikel 1219 van het Burgerlijk Wetboek elke partij kan weigeren haar verplichting na te komen, ook al is deze verschuldigd, indien de andere partij haar eigen verplichting niet nakomt en indien deze niet-nakoming voldoende ernstig is, dat wil zeggen het voortbestaan van de overeenkomst in gevaar kan brengen of het economisch evenwicht ervan fundamenteel kan verstoren. De opschorting van de uitvoering wordt onmiddellijk van kracht na ontvangst door de in gebreke blijvende partij van de daartoe door de in gebreke blijvende partij verzonden ingebrekestelling, waarin het voornemen is vermeld om de uitzondering van niet-uitvoering toe te passen zolang de in gebreke blijvende partij het geconstateerde verzuim niet heeft hersteld, betekend bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging of op een andere duurzame schriftelijke drager die een bewijs van verzending toelaat.


Deze uitzondering van niet-nakoming kan ook worden gebruikt als preventieve maatregel, overeenkomstig de bepalingen van artikel 1220 van het Burgerlijk Wetboek, indien het duidelijk is dat een van de partijen haar verplichtingen op de vervaldag niet zal nakomen en de gevolgen van deze niet-nakoming voldoende ernstig zijn voor de partij die het slachtoffer is van de niet-nakoming.


Van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt op risico van de partij die het initiatief neemt.


De opschorting van de uitvoering treedt onmiddellijk in werking na ontvangst door de partij die in gebreke wordt gesteld, van de kennisgeving van het voornemen om de uitzondering van preventieve niet-nakoming toe te passen, totdat de partij die in gebreke wordt gesteld, de verplichting nakomt ten aanzien waarvan een toekomstige niet-nakoming kennelijk is, betekend bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging of op een andere duurzame schriftelijke drager die een bewijs van verzending levert.


Indien de verhindering definitief is of langer dan 30 dagen duurt, wordt de onderhavige overeenkomst zuiver en eenvoudig ontbonden volgens de voorwaarden van het artikel Ontbinding wegens niet-nakoming door een partij.

 

ARTIKEL 14 - Overmacht

De partijen zijn niet aansprakelijk indien de niet-uitvoering of de vertraging bij de uitvoering van een van hun verplichtingen, zoals hierin beschreven, het gevolg is van een geval van overmacht, zoals gedefinieerd in artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek.


De partij die de gebeurtenis vaststelt, moet de andere partij onmiddellijk ervan in kennis stellen dat zij haar dienst niet kan verrichten en dit aan deze laatste verantwoorden. De opschorting van verplichtingen kan in geen geval aanleiding geven tot aansprakelijkheid voor niet-nakoming van de betrokken verplichting, noch tot betaling van schadevergoeding of boetes wegens vertraging.
De uitvoering van de verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht indien deze tijdelijk is en niet meer dan 30 dagen bedraagt.


Bijgevolg zullen de partijen, zodra de oorzaak van de opschorting van hun wederzijdse verplichtingen verdwijnt, alles in het werk stellen om de normale uitvoering van hun contractuele verplichtingen zo spoedig mogelijk te hervatten. Daartoe stelt de verhinderde partij de andere partij per aangetekende brief met ontvangstbewijs of buitengerechtelijke handeling in kennis van de hervatting van haar verplichting. Indien de verhindering definitief is of een periode van 30 dagen overschrijdt, wordt de onderhavige overeenkomst louter en alleen beëindigd volgens de voorwaarden bepaald in het artikel "Beëindiging door overmacht".


Tijdens deze opschorting komen de partijen overeen dat de uit de situatie voortvloeiende kosten door de verhinderde partij worden gedragen.

 

ARTIKEL 15 - Beëindiging van het contract

15-1- Oplossing voor onvoorziene omstandigheden

Beëindiging wegens de onmogelijkheid een buitensporig bezwarend geworden verplichting na te komen kan, niettegenstaande de clausule Beëindiging wegens niet-nakoming door een partij van haar verplichtingen zoals hieronder uiteengezet, slechts plaatsvinden 10 dagen na toezending van een ingebrekestelling waarin het voornemen tot toepassing van deze clausule bij aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging of door enige buitengerechtelijke handeling wordt medegedeeld.

15-2 - Ontbinding wegens niet-nakoming van een voldoende ernstige verplichting

Onverminderd de hierna genoemde clausule Resolutie voor niet-nakoming door een partij, kan in geval van voldoende ernstige niet-nakoming van een van de verplichtingen die op de andere partij rusten, de in gebreke blijvende partij de in gebreke blijvende partij per aangetekende brief met ontvangstbevestiging in kennis stellen van de onrechtmatige beëindiging van het onderhavige contract, 10 dagen na verzending van een ingebrekestelling die zonder resultaat is gebleven, in toepassing van de bepalingen van artikel 1224 van het Burgerlijk Wetboek.

15-3 - Beëindiging wegens overmacht

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de partijen deze overeenkomst van rechtswege kunnen beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving of formaliteit.

15-4 - Gemeenschappelijke bepalingen voor gevallen van afwikkeling

Tussen de partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de schuldenaar van een betalingsverplichting uit hoofde van deze overeenkomst rechtsgeldig in gebreke wordt gesteld door het enkele feit dat de verplichting opeisbaar is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 1344 van het Burgerlijk Wetboek.


Aangezien de tussen de partijen sinds de sluiting van het contract en tot de beëindiging ervan uitgewisselde diensten slechts van nut kunnen zijn door de volledige uitvoering van het contract, geven zij aanleiding tot volledige terugbetaling.

 

ARTIKEL 16 - Toepasselijk recht - Taal

Deze algemene verkoopvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende verrichtingen worden beheerst door en zijn onderworpen aan het Franse recht.


Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn opgesteld in het Frans. Indien zij in een of meer vreemde talen zijn vertaald, geldt in geval van betwisting alleen de Franse tekst als authentiek.

 

ARTIKEL 17 - Geschillen

Alle geschillen waartoe de in toepassing van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden gesloten koop- en verkoopverrichtingen aanleiding zouden kunnen geven, zowel wat hun geldigheid, hun interpretatie, hun uitvoering, hun annulering en hun gevolgen betreft, als die welke niet tussen de verkoper en de klant konden worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken onder de voorwaarden van gemeen recht.


De Klant wordt ervan in kennis gesteld dat hij in elk geval een beroep kan doen op de klassieke bemiddeling, met name bij de Commission de la médiation de la consommation (C. cons. art. L 612-1) of bij de bestaande sectorale bemiddelingsorganen waarvan de referenties op de website freevibes.fr staan, of op elke alternatieve geschillenbeslechtingsmethode (bijvoorbeeld verzoening) in geval van een geschil.

 

ARTIKEL 18 - Precontractuele informatie - Aanvaarding door de klant

Het feit dat een natuurlijke persoon (of rechtspersoon) een bestelling plaatst op de website freevibes.fr impliceert de volledige aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en een verplichting tot betaling van de bestelde Producten, die uitdrukkelijk wordt erkend door de Klant, die met name afstand doet van het recht om zich te beroepen op enig tegenstrijdig document dat niet aan de Verkoper kan worden tegengeworpen.