Privacybeleid

Ons privacybeleid helpt een vertrouwensrelatie op te bouwen tussen u en onze diensten om u een positieve ervaring te bieden op een volledig transparante manier.

Door dit beleid kunnen wij rekening houden met uw wensen en aan uw verwachtingen voldoen.

Om uw vertrouwen te respecteren, garandeert SAS LC Company het respect van uw persoonlijke gegevens, evenals de vertrouwelijkheid van onze klanten (hierna "Uw gegevens").

Om een veilig gebruik van onze website www.freevibes.fr in al zijn beschikbare versies en aanverwante toepassingen (hierna de "Free Vibes Site") te garanderen, stellen wij de manier waarop wij uw gegevens verwerken ter beschikking, zodat onze diensten steeds in overeenstemming zijn met de eerbiediging van uw rechten. Op deze manier garanderen wij de veiligheid, vertrouwelijkheid en het niet manipuleren van uw privacy en gegevens op al onze platforms.

Wij en ons beleid zorgen ervoor dat alle nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen om uw gegevens te beschermen tegen openbaarmaking, verlies of wijziging. Daarom geven wij u alle elementen waarmee u gemakkelijk kunt begrijpen hoe wij met uw gegevens omgaan. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het beheer en de verwerking. Uiteraard kunt u uw gegevens te allen tijde inzien en wijzigen door contact met ons op te nemen op het volgende e-mailadres: contact@freevibes.fr.

Daartoe trachten wij alle nodige maatregelen te treffen om de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven.

Aldus verbindt ondergetekende SAS LC Company zich ertoe door dit beleid ter bescherming van uw persoonsgegevens de essentiële beginselen van de algemene Europese verordening en van de Franse wet op de bescherming van persoonsgegevens na te leven, door u te informeren over het bestaan en de modaliteiten van de hier toegepaste gegevensverwerking (paragraaf 3), de rechten die u hebt met betrekking tot uw gegevens, alsook door deze rechten zelf toe te passen (paragraaf 6 en 10). Ook wordt informatie verstrekt over eventuele doorgifte aan een derde land of aan ontvangers, alsmede over de bewaartermijn van de verzamelde gegevens (lid 5) en de beveiligingsmaatregelen (lid 9).


1. WIE BEN JIJ?


Wanneer wij in deze Privacy Policy naar "u" verwijzen, is dat simpelweg omdat het rechtstreeks betrekking heeft op u en u betreft als klant van SAS LC Company, als u een bestelling hebt geplaatst op de Free Vibes website, een klant van SAS LC Company als u een klantenaccount hebt aangemaakt maar geen producten of diensten hebt besteld, of als u als bezoeker hebt rondgekeken op de Free Vibes website zonder een klantenaccount te hebben aangemaakt of een bestelling te hebben geplaatst.


2. WIE ZIJN WIJ?


SAS LC Company is een vennootschap met een kapitaal van 1000 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Bordeaux onder nummer 838 163 061, vertegenwoordigd door de heer Corbin Flavien, in zijn hoedanigheid van voorzitter, en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 58 rue Jean Duvert, Immeuble le Fiducia, Blanquefort 33290.


SAS LC Company publiceert de Free Vibes Site en voert als zodanig verschillende verwerkingen van uw gegevens uit in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens.3. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

3.1 Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?


Uw persoonlijke gegevens worden waarschijnlijk verzameld als u de site Free Vibes bezoekt met behulp van cookies, als u een klantenrekening aanmaakt op de site Free Vibes, als u een bestelling plaatst van een van onze producten of diensten of als u lid wordt van onze nieuwsbrieven (SMS, e-mails).

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om uw ervaring op de website van Free Vibes aangenamer te maken en u een meer gepersonaliseerde ervaring te bieden. Wij kunnen uw bestellingen verwerken, zorgen voor betaling in termijnen, fraude voorkomen, terugbetalingen verrichten en uw klantenbeoordelingen beheren.


3.2. Uw navigatie op de Free Vibes Site


Om u in staat te stellen de website van Free Vibes te bekijken, verwerken wij uw gegevens met uw toestemming als rechtsgrondslag.


3.3. Le traitement de vos commandes

Wij gebruiken uw gegevens om uw bestellingen te verwerken.


Het gebruik dat wij ervan maken, wordt gebruikt voor het beheer van de bemiddeling, de klantenrelaties (en dat via sociale netwerken), onze dienst na verkoop en verkoop op afstand, onze acties met betrekking tot het beheer van de marketing en de commerciële prospectie voor de site Free Vibes, alsook voor het beheer, de leveringen en het vervoer van de bestellingen. De uitvoering van het contract tussen beide partijen (u en ons) is de wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens.


De wettelijke verplichting van SAS LC Company is de rechtsgrondslag van de verwerking, voor zover het gaat om het beheer van het terugroepen van producten. Uw toestemming of ons gerechtvaardigd belang is, naargelang het geval, de rechtsgrondslag voor de verwerking voor marketing- en commerciële prospectieacties. Uw toestemming is de rechtsgrondslag voor de uitvoering van de "flash"-betaling.


3.4. Betaling in termijnen


Voor bestellingen die in termijnen worden betaald en voor bepaalde klanten worden uw gegevens verwerkt om u deze betalingswijze te kunnen aanbieden. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is de uitvoering van het contract tussen beide partijen. Uw toestemming blijft echter de basis voor de verwerking van uw bankgegevens.


3.5. Feedback van klanten


Om uw mening te kunnen delen met onze klanten en bezoekers en om u in staat te stellen uw mening achter te laten op de website van Free Vibes gebruiken wij uw gegevens op de wettelijke basis van uw toestemming of legitiem belang.


3.6. Terugvordering van betalingen en fraudebestrijding

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de uitvoering van deze overeenkomst tussen beide partijen en het gerechtvaardigd belang van SAS LC Company als verantwoordelijke voor de verwerking.

3.7. Beheer van het reclamenetwerk van SAS LC Company

De reclameactiviteiten van SAS LC Company worden beheerd door het gebruik van uw gegevens.


Zo kunnen wij onze gegevens over klanten en prospects vergroten, het onderhoud en de technische activiteiten van prospects, commerciële statistieken en studies over reclamecampagnes beheren, de prospectiebestanden van de organisatie die belast is met het beheer van bezwaren tegen telefonische werving, werving, het opzetten van onze wedstrijden en loterijen of elke andere verrichting voor promotiedoeleinden, met uitzondering van online gokken, bijwerken.

De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde vermeldingen is de toestemming van de gebruiker of het gerechtvaardigd belang van SAS LC Company.


4. WAAR GAAN UW GEGEVENS HEEN?


Uw gegevens worden doorgegeven aan verschillende interne diensten van Free VibesHet wordt niet doorgegeven aan derden, behalve in de hieronder gespecificeerde situaties:

Om uw bestellingen te kunnen behandelen, kunnen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan verschillende dienstverleners die gespecialiseerd zijn in banktransacties, klantenrelaties, dienst na verkoop, levering, gegevensverwerking, beheer van de site of het verstrekken van garanties of verzekeringen.

Voor de installatie van de betaling in x tijden, kunnen uw gegevens worden gedeeld met dienstverleners zoals centra van betaling en transactie (banken...), of nog call centers voor het beheer van de bedrijfsprocessen of het experiment van de klanten, of nog, voor de meningen van de klanten, met een beheerder van het verzamelen en behandelen van de meningen van de klanten. Het advertentienetwerk van Free Vibes wordt beheerd, dankzij uw gegevens, met klanten van het netwerk en de adverteerders.


5. BEWAARNEMING VAN GEGEVENS


De gegevens die Free Vibes verzamelt, worden alleen bewaard voor de tijd en bijstand die nodig zijn voor het opzetten en uitvoeren van de in paragraaf 3 van ons beleid inzake persoonsgegevens genoemde handelingen.


Wij bewaren bepaalde door Free Vibes verzamelde gegevens gedurende een bepaalde tijd:

In lopende archieven voor de prospecten, gedurende 3 jaar vanaf het laatste contact van de klant (ze zijn dus raadpleegbaar door de diensten van SAS LC Company). Wij voeren geen tussentijdse archivering van deze gegevens uit (wat betreft de gegevens die een administratief belang vertegenwoordigen voor bepaalde diensten, zoals geschillen, worden de bewaartijden vastgesteld door de toepasselijke regels van verjaring).


Voor onze bestellingen worden uw gegevens gedurende 5 jaar vanaf het einde van het gebruik van de bestellingen van de klant in het actuele archief en gedurende 5 jaar vanaf het einde van de opslag in het actuele archief in het tussenarchief gearchiveerd.

Hetzelfde geldt voor klanten. Bankgegevens worden in het huidige archief opgeslagen voor de gehele geldigheidsduur van de bankkaart (plus één dag).

Er is geen tussentijdse opslag van bankgegevens.cookies en hun gebruik en tijdsbestek zijn gedetailleerd in paragraaf 7 van ons beleid.6. UW RECHTEN UITOEFENEN


6.1. U hebt het recht te verzoeken om toegang tot, wijziging en rectificatie van uw gegevens.

 

6.2. U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen.

Belangrijke opmerking: hiervoor moet u de juistheid van uw persoonsgegevens aanvechten gedurende de tijd die wij nodig hebben om de juistheid ervan te controleren. Of, als u van mening bent dat ons gebruik van uw persoonsgegevens onwettig is en u vraagt dat wij het gebruik ervan beperken en niet verwijderen. Wij hoeven uw gegevens niet langer te gebruiken voor de in lid 3 genoemde doeleinden, maar uw gegevens blijven nuttig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van uw wettelijke rechten, voor het geval u besluit uw recht van verzet uit te oefenen gedurende de tijd die nodig is voor de verificatie om vast te stellen of de legitieme redenen die wij nastreven zwaarder wegen dan de uwe.

6.3. U hebt het recht om de verwijdering van uw gegevens te vragen.

Indien u de verwijdering van uw persoonsgegevens vraagt, zal SAS LC Company deze nog kunnen bewaren in een tussentijds archiefformaat gedurende de tijd die nodig is om haar wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen na te komen.

6.4. U hebt het recht te verzoeken om uitoefening van uw recht van verzet tegen verwerking voor commerciële prospectie.

In geval van prospectie per e-mail hebt u het recht om de wijziging of de uitschrijving van de nieuwsbrieven te vragen door te klikken op de hyperlink "mij uitschrijven" die beschikbaar is in alle nieuwsbrieven, of door rechtstreeks te surfen naar de contactpagina van de site van Free Vibes.

In geval van prospectie per SMS, is het mogelijk zich uit te schrijven door de vermelding "STOP SMS" door te sturen per SMS naar 36007, of door te navigeren op de contactpagina van de Free Vibes site.

6.5. U hebt het recht om postmortale voorrechten met betrekking tot de bewaring, verwijdering en mededeling van uw persoonsgegevens door te geven.

Bij gebrek aan een dergelijk voorrecht hebben uw erfgenamen en rechthebbenden de mogelijkheid om met SAS LC Company te communiceren om toegang te krijgen tot het gebruik van deze gegevens en om een "organisatie en afwikkeling van de nalatenschap van de overledene" mogelijk te maken en/of om de rekening op de site te sluiten en/of om te vragen om de verwerking van persoonsgegevens niet voort te zetten.

U kunt ook vragen dat uw gegevens bij uw overlijden niet aan een derde worden doorgegeven.


6.6. U hebt het recht om uw recht op overdraagbaarheid op te eisen.

6.7. U hebt het recht uw toestemming voor de op deze rechtsgrondslag gebaseerde verwerking in te trekken.

Belangrijke verduidelijking: Als u besluit uw toestemming in te trekken, heeft dit geen gevolgen voor de rechtmatigheid van het gebruik dat vóór de intrekking van uw toestemming plaatsvond.

6.8. U kunt desgewenst een klacht indienen bij de bevoegde controle-instantie (in Frankrijk de CNIL: www.cnil.fr).

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u uw klacht (samen met uw e-mail, naam, voornaam, kopie van uw identiteitsbewijs en postadres) sturen naar de delegatie voor gegevensbescherming van SAS LC Company per e-mail naar ltd.lccompany@gmail.com en/of per post naar LC Company,

58 rue Jean Duvert, Immeuble le Fiducia, Blanquefort 33290

Binnen maximaal één (1) maand na de datum van ontvangst van de klacht sturen wij u een antwoord.

7. COOKIES


7.1. Wat is een cookie?


Wanneer u navigeert op een website zoals SAS LC Company, kan deze vervolgens, naar keuze, op uw ontvanger (computer, telefoon of tablet), door middel van uw browser, een tekstbestand invoegen. Deze cookie maakt het vervolgens mogelijk om de internetsite zoals Free Vibes, tijdens de voorgeschreven geldigheidsduur of opname van de cookie, uw ontvanger te identificeren bij een volgend bezoek.Alleen de zender van een cookie kan de informatie in deze cookie lezen of wijzigen.


7.2. Wat is het doel van cookies op www.freevibes.fr?


We kunnen verschillende soorten cookies indelen per categorie. Sommige daarvan worden rechtstreeks door SAS LC Company en haar dienstverleners uitgegeven, maar andere zijn afkomstig van derden.


7.2.1. Cookies uitgegeven door Free Vibes en haar dienstverleners


Er zijn verschillende categorieën cookies die op uw zender kunnen worden geplaatst wanneer u onze website bezoekt:


7.2.1.1. Essentiële" cookies


Om toegang te hebben tot onze site, zijn de "essentiële" cookies noodzakelijk, ze worden bijvoorbeeld gebruikt om de bestelling te kunnen uitvoeren.Als ze niet aanwezig waren, zou u problemen kunnen ondervinden bij het navigeren op de site en niet in staat zijn om een bestelling te plaatsen.

De "essentiële" cookies maken het ook mogelijk voor Free Vibes om zijn activiteit te volgen. Ze kunnen door Free Vibes of zijn leveranciers op uw zender worden geplaatst.


7.2.1.2. Analytische en persoonlijke cookies


Analytische en personalisatiecookies zijn niet verplicht, zij stellen ons in staat uw onderzoek te vergemakkelijken, uw ervaring met ons te optimaliseren en dankzij hen kunnen wij ons beter op uw verwachtingen richten en onze aanbiedingen aanpassen en de organisatie van onze site optimaliseren.


7.2.1.3. Advertising cookies

Reclamecookies worden weergegeven in de reclamezones van onze site. Het voordeel voor u is dat uw browsertijd wordt verbeterd en geoptimaliseerd door de presentatie van voor u relevante aanbiedingen en advertenties.

Daartoe richten "reclame"-cookies zich in real time op uw verwachtingen en bieden ze u reclame-inhoud aan die is aangepast aan uw wensen en interesses van dat moment, op basis van uw recente browsegeschiedenis op andere sites. Zo kan worden voorkomen dat u reclame-inhoud te zien krijgt die u niet interesseert. Tegelijkertijd geeft SAS LC Company er de voorkeur aan dat haar aanbiedingen en advertenties worden voorgesteld aan gebruikers die daarin geïnteresseerd zijn.

De aangeboden reclame-inhoud kan cookies bevatten die zijn uitgegeven door Free Vibes of haar dienstverleners, of door derden via de associatie van een cookie met de reclame-inhoud van een adverteerder.


7.2.2. Cookies uitgegeven door derden

De aangeboden reclame-inhoud kan cookies bevatten die zijn uitgegeven door Free Vibes of haar dienstverleners, of door derden via de associatie van een cookie met de reclame-inhoud van een adverteerder.


7.2.3. Cookies uitgegeven door toepassingen van derden die in onze site zijn geïntegreerd


Wanneer u door onze site bladert, kunnen wij softwaretoepassingen van derden op onze site opnemen om u de mogelijkheid te bieden inhoud en/of uw mening van onze site met anderen te delen, bijvoorbeeld wanneer u op de knoppen "delen" of "leuk vinden" op sociale netwerken klikt.

Deze sociale netwerken kunnen deze knoppen dan gebruiken om u te identificeren, zelfs als u ze niet hebt gebruikt bij het surfen op de site. Zij kunnen dit doen als u bij uw laatste bezoek aan de site tegelijkertijd was ingelogd of actief was op uw sociale netwerkzender. We hebben geen controle over wat ze doen, of welke gegevens ze hebben.

Om meer te weten te komen over hoe uw gegevens en reclame-inhoud worden gebruikt, kunt u naar uw sociale netwerken gaan en hun privacybeleid raadplegen. U zou deze beleidslijnen dan moeten kunnen gebruiken om uw instellingen te beheren volgens uw voorkeuren op de gebruikersaccounts van elk van de sociale netwerken waarbij u bent geregistreerd.


Privacybeleid van de bovengenoemde sociale netwerken, klik op het sociale netwerk van uw keuze:

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/privacy/explanation
Twitter : https://twitter.com/fr/tos
Google + : https://policies.google.com/terms?hl=fr


Met betrekking tot ons advertentienetwerk herinneren wij u eraan, zoals hierboven vermeld, dat al onze advertentieruimtes cookies van derden kunnen bevatten (de adverteerder van wie de gepresenteerde advertentie afkomstig is, de externe dienstverleners van de adverteerder, etc.). Zij kunnen deze cookies dus gebruiken en gedurende de voorgeschreven geldigheidsduur van deze cookies om advertenties voor te stellen op de plaatsen die beschikbaar zijn gesteld voor advertenties van derden, om het aantal inhoud dat zij in onze ruimtes voorstellen te registreren, om het publiek voor deze advertenties en het aantal kliks te kennen; hierdoor kunnen zij de hun toekomende bedragen vorderen en hun statistieken vaststellen. Ze kunnen ook weten dat uw afzender degene is die eerder een andere site met een van hun advertenties heeft bezocht, en u daarom targeten en hun inhoud zo nodig personaliseren.


7.3. De opties die uw browser biedt (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, enz.).

Uw browser bevat een aantal opties die u volgens uw voorkeuren kunt instellen. Zo kunt u cookies op uw zender accepteren of weigeren.

Als u er echter voor kiest de opslag van deze cookies op uw afzender te accepteren, dan zullen deze, wanneer u sites of inhoud bezoekt waarop cookies aanwezig zijn, automatisch op uw afzender worden opgeslagen.

Afhankelijk van uw voorkeuren kunt u ervoor kiezen om een herinnering te activeren waarin u wordt gevraagd of u cookies accepteert of weigert voordat ze worden opgeslagen, of om elke keer dat een cookie in uw browser wordt opgeslagen te weigeren.

Het is echter belangrijk op te merken dat de keuzes die u maakt bij het instellen van deze parameters uw navigatie op het internet of op bepaalde sites of diensten die het gebruik van deze cookies vereisen (zoals het plaatsen van een bestelling op onze site) kunnen wijzigen of veranderen.

Als u geen cookies van uw browser accepteert of reeds opgeslagen cookies verwijdert, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het feit dat onze diensten de voor hun werking gebruikte cookies niet kunnen opslaan of openen.


7.3.1. Hoe kiest u uw opties afhankelijk van uw browser?


U hebt verschillende opties en keuzes, afhankelijk van uw browser. Voor meer informatie kunt u het helpmenu van uw browser raadplegen.

Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari™ : https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR


Chrome™ : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647


Firefox™ : http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies


Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html


8. OVERDRACHTEN BUITEN DE EUROPESE UNIE


In de meeste gevallen worden uw gegevens binnen de Europese Unie opgeslagen.


Wanneer onze dienstverleners echter in landen buiten de Europese Unie zijn gevestigd, delen wij sommige van uw gegevens in derde landen, zoals met derde landen waar de Europese Commissie geen nalevingsbeoordeling heeft uitgevoerd.

In dat geval zullen wij ervoor zorgen dat de uitwisseling van gegevens plaatsvindt in overeenstemming met de relevante regelgeving en dat de bescherming van uw privacy en fundamentele rechten wordt gewaarborgd (bijvoorbeeld door gebruik te maken van de contractuele bepalingen van de Europese Commissie). De delegatie voor gegevensbescherming kan u op verzoek meer informatie verstrekken over de doorgifte van gegevens.


9. VEILIGHEIDSMAATREGELEN


Dankzij de technische en organisatorische maatregelen die wij nemen, kunnen wij een veiligheidsniveau garanderen dat in overeenstemming is met de risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen met betrekking tot de in punt 2 genoemde punten. Daarbij houden wij rekening met de oorsprong, de omvang, de context, de kosten en de stand van de techniek, de doeleinden van de verwerking, maar ook met de vastgestelde risico's. Bovendien zijn wij op de hoogte van de PCI DSS-beveiligingsnorm voor de betaalkaartindustrie, die onze inzet voor veiligheid weerspiegelt.


10. PROFILAGE ET DÉCISION AUTOMATISÉE

Door de geautomatiseerde verwerking die wij gebruiken (bijv. profilering) zijn er rechtsgevolgen voor u, die noodzakelijk zijn voor het sluiten of uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons. Zo kunnen wij geautomatiseerde klantidentificatie en "4 x betaling" aanbieden en uitvoeren. De basis hiervoor is de analyse van verschillende variabelen betreffende het soort producten, de bestelde diensten of het klantenprofiel.

Als het risico met deze statistieken te hoog wordt ingeschat (fraude/onbetaalbaarheid), wordt deze betaalmethode niet aangeboden.

Desgewenst kunt u echter menselijke tussenkomst verkrijgen, ook al zijn de beslissingen geautomatiseerd, zodat u uw mening kunt geven en/of bezwaar kunt maken tegen de automatische beslissing.


11. ACTUALISERING EN HERZIENING VAN HET BELEID

Ons beleid inzake persoonsgegevens zal worden bijgewerkt wanneer dat nodig is om ervoor te zorgen dat het altijd in overeenstemming is met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming (ten minste om de drie (3) jaar).

20 juni 2019.